Søg

Handelsvilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for NORDANO APS

Anvendelsesområde:

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra NORDANO APS (herefter kaldet selskabet) medmindre andet er skriftligt aftalt. Selskabets distributionsnet kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra andet land end Danmark ledsaget af en følgeseddel udstedt fra den aktuelle leverandør i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra nuværende betingelser, skal de nærværende danske betingelser alligevel gælde i forholdet mellem selskabet og køber.

Tilbud og ordreaccept:

Skriftlige tilbud fra selskabet er alene bindende for selskabet, såfremt de skriftligt accepteres og accepten er selskabet i hænde inden 7 arbejdsdage fra dato-/tidsangivelse på det dokument, som indeholder selskabets tilbud. Mundtlige tilbud/accept er ikke bindende for selskabet, medmindre selskabet fremsender skriftlig ordrebekræftelse til køber. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved et tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke accepterer disse ændringer, skal denne inden 24 timer meddele dette skriftligt til selskabet. I modsatte fald gælder alene selskabets ordrebekræftelse.

Priser:

De angivne priser er ekskl. emballage, fragt, told(priserne er inkl. dansk told), moms og eventuelle andre afgifter. Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr. Selskabet forbeholder sig ret til at regulere de opgivne priser i overensstemmelse med ændringer i told- og afgiftssatser, valuta, leverandørpriser, råvarepriser m.v., der måtte indtræffe inden leveringen. Såfremt selskabets omkostninger forøges som følge af købers forhold, kan selskabet kræve godtgørelse herfor. Rabatter ydes alene, hvis der er skriftligt aftalt.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved købers modtagelse af varen, medmindre andet er skriftligt aftalt i ordrebekræftelse eller faktura.
Betaler køberen ikke til aftalt tid, beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. NORDANO ApS er berettiget til at opkræve rykkergebyr på 100 DKK pr. rykker i henhold til loven og morarente på beløb, som kunden ikke har betalt til tiden. Derudover opkræver vi et kompensationsbeløb på 310,00 DKK. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betalingen indgår rettidigt.

Ejendomsforbehold:

Det leverede forbliver Selskabet ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Levering og forsendelse:

Levering sker ab Selskabets forretningsadresse, og forsendelsen sker for købers regning og risiko. Sker levering med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådanne fragtfører eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler selv eller forestår denne. Leveringstiden fastsættes særskilt for hver levering. Såfremt en overskridelse af leveringstiden kan forudses, er selskabet forpligtet til straks at underrette køber herom og om den nye leveringstid.

Forsinkelse:

Har levering ikke fundet sted senest 1 måned efter det opgivne leveringstidspunkt, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til selskabet at tilkendegive, at ordren annulleres, såfremt levering ikke finder sted inden 14 dage efter, at selskabet har modtaget meddelelsen. Sker leveringen ikke inden udløbet af de 14 dage, betragtes ordren som annulleret. Køber er ikke berettiget til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab uanset årsag, medmindre forsinkelsen er forårsaget af en af selskabet udvist grov uagtsomhed. Selskabet er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancestab, eller andre indirekte tab eller skader.

Reklamation:

Produkterne leveres med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder selskabet. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti overfor selskabet. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamation må fremsættes skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl udvides reklamationsfristen til 3 måneder regnet fra genstandens modtagelse. Har køber ikke inden udløbet af de nævnte frister meddelt selskabet, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre selskabet har påtaget sig indeståelse for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

Mangler:

Selskabet er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede som skyldes fejl eller forsømmelser hos selskabets leverandør eller producent, eller i øvrigt er begrundet i leverandørens eller producentens forhold. I det omfang selskabet måtte have berettiget krav hos leverandør/producent, transporterer herved dette krav til køberen, således at køberen er forpligtiget til at rette sit krav direkte mod den pågældende producent/leverandør. Et eventuelt erstatningskrav fra købers side kan ikke overstige den mangelbehæftede leverances fakturaværdi ekskl. moms.

Produktansvar:

Selskabet er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, ligesom Selskabet ikke er ansvarlig for driftstab, avancestab eller andre indirekte tab eller skaber. Selskabet er alene ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl og forsømmelser udvist af Selskabet. I den udstrækning selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang som selskabets ansvar er begrænset efter ovennævnte punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod selskabet.

Force majeure:

Selskabet kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt de forhindres af eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, mangel på transportmidler, generel materialemangel, mangler ved eller forsinkelser af leverance fra underleverandører eller andre omstændigheder underfor selskabets herredømme.

Returnering:

Varer tages kun retur efter forudindgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato. Selskabet forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage fradrag af et returneringsgebyr på 20% af fakturaværdien. Returnering sker for købers regning og risiko. Specialfremstillede eller specielfremskaffede varer tages ikke retur.

Fravigelse:

Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

Værneting og lovvalg:

Eventuelle tvister vedrørende aftaler mellem køber og Selskabet skal afgøres efter dansk ret ved Selskabets hjemting.

Filters
Sort
display